Kariéra

Daňový/á konzultant/ka

Za účelem provedení výběrového řízení na pozici, o kterou se ucházíte, nebo na jinou pozici, o kterou budete mít zájem, v některé ze společností Deloitte (1) v České republice (2), je nezbytné shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: Jméno, příjmení, telefonní číslo, email, fotografie, datum narození, adresa trvalého pobytu, informace o Vašem vzdělání a profesní historii a výsledcích vstupních testů nebo jiné osobní údaje v rozsahu, v jakém nám je poskytnete, např. CV (curriculum vitae). Osobní údaje jsou shromažďovány a budou zpracovávány subjekty uvedenými níže: Zobrazit více

Správce osobních údajů:

V závislosti na příslušné pozici je správcem osobních údajů jedna z níže uvedených společností Deloitte v České republice:

Deloitte CZ Services s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 05660904, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268054; nebo
Deloitte Advisory s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 27582167, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225; nebo
Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 49620592, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24349; nebo
Deloitte BPS a.s., se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 27160831, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9402; nebo
Deloitte Security s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 27899152, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125118; nebo
Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 29055130, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163302; nebo
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 27453634, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113514.

Zpracovatelé osobních údajů:

Seznam zpracovatelů osobních údajů pro účely náboru nových zaměstnanců najdete zde: https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/careers/articles/seznam-zpracovatelu-osobnich-udaju-pro-naborove-ucely.html
Někteří naši zpracovatelé osobních údajů mají sídlo mimo Evropskou Unii (EU). Všechny společnosti Deloitte v České republice však s těmito zpracovateli uzavřely standardní smluvní doložky schválené EU, které slouží jako vhodné záruky pro zpracování osobních údajů.
Správce/ci a zpracovatel/é osobních údajů zavedou technologické, fyzické, administrativní a procedurální záruky, které budou v souladu se standardy přijatými v příslušném odvětví za účelem ochrany a zajištění důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti zpracovávaných osobních údajů, zabránění neoprávněnému užití nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům či porušení zabezpečení osobních údajů (bezpečnostní incidenty) v souladu s pokyny a interními postupy Deloitte CE a platnými právními předpisy.

Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje budou zpřístupněny následujícím příjemcům osobních údajů nebo kategoriím příjemců:
Společnostem Deloitte v České republice a jejich personálu odpovědnému za činnost v oblasti náboru nových zaměstnanců (Talent Team) a vedení společností Deloitte v České republice.
Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty příslušným orgánům oprávněným na základě platných právních předpisů.
Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány: Osobní údaje budou uchovány po dobu, po kterou probíhá výběrové řízení, a dobu nezbytnou ke zhodnocení výsledků výběrového řízení, a dále po dobu 6 měsíců ode dne ukončení výběrového řízení z důvodu oprávněného zájmu správce k prokázání řádného průběhu výběrového řízení.
Po uplynutí výše uvedené doby budou Vaše osobní údaje trvale vymazány. Některá ze společností Deloitte v České republice Vás však může kontaktovat, aby získala Váš souhlas s dalším zpracováním Vašich osobních údajů pro účely budoucího náboru nových zaměstnanců.
Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytnou podmínkou realizace výběrového řízení. Pokud Vaše osobní údaje neposkytnete nebo v případě, že budete požadovat vymazání Vašich osobních údajů před uplynutím lhůty uvedené výše, znamená to, že se nebudete moci účastnit výběrového řízení.
Berete na vědomí, že jako subjekt osobních údajů máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání či omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti tomuto zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Veškerá práva popsaná v tomto odstavci mohou být uplatněna zasláním emailové žádosti správci osobních údajů na adresu: CECZHRRecruitment@deloitte.com.
Máte rovněž právo podat stížnost u místně příslušného orgánu dozoru, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(1) “Deloitte“ označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské soukromé společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte.html. „Deloitte CE“ je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty.
(2) Deloitte v České republice“ odkazuje na společnosti skupiny Deloitte provozující činnost v České republice: Deloitte Advisory s.r.o. Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPS a.s., Deloitte CZ Services s.r.o., Deloitte Security s.r.o., Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář a Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy